Kwantitatief onderzoek levert cijfermatige, veelal beschrijvende inzichten op. Je krijgt antwoord op vragen over wie, wat, waar, wanneer, hoe en hoeveel; en het stelt je in staat om hypotheses over een bepaald onderwerp te toetsen. We zetten kwantitatief onderzoek in bij uiteenlopende onderzoeksthema’s en (ad hoc) onderzoeksvragen, maar bijvoorbeeld ook om inzichten – die uit kwalitatief onderzoek zijn verkregen – te valideren en cijfermatig te onderbouwen.

Aanzienlijke hoeveelheid respondenten

Kwantitatief onderzoek kenmerkt zich door een groot aantal deelnemers – oftewel respondenten. Wanneer de steekproef voldoende groot is, zijn de bevindingen van het onderzoek representatief voor de doelgroep waar de respondenten toe behoren. De omvang van de steekproef die we hanteren, is afhankelijk van de onderzoeksvraag, het belang om uitspraken te kunnen doen over specifieke subgroepen en het onderzoeksbudget. Om een beeld te schetsen: we werken bij Delta Marktonderzoek met kleine kwantitatieve steekproeven die bestaan uit 60 – 100 respondenten, maar ook grote steekproeven van ruim 10.000 deelnemers.

Online contact

Online onderzoek is de meest tijd- en kostenefficiënte methode om kwantitatief onderzoek uit te voeren. Hierbij maken we gebruik van externe panels en/of klantbestanden. Bij onderzoek onder de zakelijke markt, deze doelgroepen zijn vaak moeilijker te bereiken, zetten we regelmatig telefonisch onderzoek in. Wanneer het gaat om hele specifieke doelgroepen, zoals bewoners van een bepaalde wijk of gebruikers van een specifiek openbaar vervoerstraject, kiezen we voor interviews op locatie.

Gestructureerde vragenlijst

We stellen in samenwerking met jou een vragenlijst op. Een kwantitatieve vragenlijst is volledig voorgeprogrammeerd, met vooral gesloten (single response en multiple choice) vragen en een gelimiteerd aantal open vragen. De open antwoorden geven inzicht in spontane reacties en verklaringen voor antwoorden op gesloten vragen. Bij het opstellen van de vragenlijst houden we rekening met de wetmatigheden uit de gedragspsychologie. Deze passen we toe bij het formuleren van vragen, maar ook bij het voorkomen van framing en volgorde-effecten. We streven er bij kwantitatief onderzoek naar dat deelname niet langer duurt dan 12 minuten. Op deze manier zorgen we voor een minimale inspanning van de respondenten en een maximale bruikbaarheid van resultaten. Langere vragenlijsten hebben een nadelig effect op de bereidheid om deel te nemen en op de kwaliteit van de data.

Inzichtelijke conclusies en aanbevelingen

De verzamelde data zetten we uiteindelijk om in informatie en concrete inzichten. Met behulp van statistische analyses leggen we verbanden tussen de resultaten. Hierbij kijken we niet alleen naar de uitkomsten van het uitgevoerde onderzoek, maar plaatsen we de resultaten ook in de zakelijke en maatschappelijke context. Deze inzichten vertalen we naar compacte conclusies en concrete aanbevelingen die antwoord geven op jouw onderzoeksvragen. Waar relevant bieden we input om business cases door te rekenen. De resultaten geven we weer in de vorm van grafieken (in een PowerPoint rapport), tabellen, dashboards of infographics.

Kwalitatief onderzoek Hybride onderzoek